Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2011 r.

W dniu 24 stycznia 2011 r. Pani Minister Zdrowia Ewa Kopacz, podpisała § 1 rozporządzenia Minister Zdrowia, w którym przyznana została refundacja na wkłucia do osobistych pomp insulinowych dla osób chorych nacukrzycę typu 1, do 26 roku życia. Dotychczas refundowane były wkłucia dla dzieci do 18 roku życia i dla kobiet ciężarnych. W rozporządzeniu osoby chore na cukrzycę powyżej 26 roku życia z typem 1 i z typem drugim oraz pozostałe osoby chore na cukrzycę, są dyskryminowane i traktowane nierówno z tymi, które zostały w rozporządzeniu ujęte.  W związku z powyższym, walczymy o to, by wszyscy chorzy na cukrzycę mieli równy bezpłatny dostęp do tych środków medycznych, a nie tylko niektórzy.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 24 stycznia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby
medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz. U. Nr 139, poz. 1141 oraz z 2010 r. Nr 31, poz. 166) w załączniku nr 2 „Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze oraz z określeniem limitu cen tych świadczeń i sposobu ich finansowania oraz warunków ich realizacji” lp. 7 otrzymuje brzmienie:

 

„7.
Zestawy infuzyjne (wkłucia) do osobistych pomp insulinowych co najmniej 10 sztuk
bezpłatnie dzieci do 18 roku życia zgodnie z zaleceniami lekarza raz na miesiąc Leczenie cukrzycy typu I przy pomocy pompy insulinowej Lekarz specjalista I stopnia w zakresie pediatrii lub lekarz specjalista pediatrii Lekarz specjalista diabetologii
bezpłatnie młodzież do 26 roku życia zgodnie z zaleceniami lekarza raz na miesiąc Leczenie cukrzycy typu I przy pomocy pompy insulinowej Lekarz specjalista chorób wewnętrznych Lekarz specjalista diabetologii
bezpłatnie kobiety ciężarne zgodnie z zaleceniami lekarza raz na miesiąc Kobiety ciężarne zgodnie z zaleceniami lekarza Lekarz specjalista diabetologii Lekarz specjalista I stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii lub lekarz specjalista położnictwa i ginekologii

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz.
1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486,
Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38,
poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161,
poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374 oraz z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165,
poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz.1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725.

Tagi: , , , , , , , , , ,

Zostaw komentarz