Cele akcji

CELE AKCJI WYPOMPOWANI

 

Naszym głównym celem jest osiągnięcie takiego stanu, aby chorzy na cukrzycę, bez względu na wiek mieli równy/bezpłatny dostęp do leczenia osobistymi pompami insulinowymi czyli mieli refundowane zestawy infuzyjne (wkłucia) co najmniej 10 sztuk miesięcznie.

 

Poprzez nasze działania będziemy dążyć do osiągnięcia podstawowego celu w postaci zmiany niezgodnego z Konstytucją, § 1 rozporządzenia Minister Zdrowia, z dnia 24 stycznia 2011 r.1, gdzie nie wyszczególnione w rozporządzeniu osoby chore na cukrzycę są dyskryminowane i traktowane nierówno z tymi, które zostały w rozporządzeniu ujęte. W/w paragraf rozporządzenia dotyczy refundacji wkłuć do pomp insulinowych dla chorych na cukrzycę typu I; dzieci do 18 roku życia, młodzieży do 26 roku życia oraz kobiet ciężarnych. W związku z powyższym, walczymy o to, by wszyscy chorzy na cukrzycę mieli równy bezpłatny dostęp do tych środków medycznych, a nie tylko niektórzy.

 

W związku z dużą złożonością zagadnienia i przewidywanym długim okresem dochodzenia do celu głównego, wyznaczony został cel, który może rozwiązać problem refundacji wkłuć przez inne niż bezpośrednio Ministerstwo Zdrowia, jednostki samorządowe naszego kraju. Znając już ze swoich doświadczeń problemy związane z brakiem możliwości finansowania lub dofinansowywania wkłuć do pomp insulinowych, przez większość instytucji państwowych, jednostek samorządowych i organizacji, doszłam do wniosku, iż słusznym jest poruszenie tego tematu wśród Marszałków wszystkich województw Polski. W tym segmencie cel został określony jako poruszenie tematu, refundacji wkłuć dla osób dorosłych, na Konwencie Marszałków. Marszałkowie województw mają bezpośredni dostęp do Minister Zdrowia i mogą zaopiniować ewentualną zmianę decyzji w sprawie rozporządzenia. Jednocześnie mogą oni ze swoich budżetów sfinansować i rozpisać konkursy na ewentualne finansowanie takiej pomocy poprzez np. szpitale z oddziałami i przychodniami diabetologicznymi, wewnętrznymi lub endokrynologicznymi, gdzie leczone są osoby chore na cukrzycę.

 

CELE DODATKOWE I POŚREDNIE

 

Dodatkowym celem jaki chcemy osiągnąć jest poszerzenie wiedzy na temat samej cukrzycy ze szczególnym naciskiem na jej I typ i interwencji osób innych w sytuacjach kryzysowych oraz sposobu jej leczenia przy użyciu pompy insulinowej. Czyli przybliżenie tematu o co tak naprawdę chodzi w temacie cukrzycy, pompy i wkłuć do niej. Chcemy też zmienić ogólnie przyjęty pogląd, iż „pompa robi wszystko” (sama podaje insulinę, oblicza jej dawkę, mierzy cukry, itp., które to poglądy są niezgodne z prawdą).

 

Ważnym aspektem organizacyjnym akcji jest też fakt, pisania przez mnie pracy magisterskiej i przedstawienia w niej zagadnień związanych z organizacją i realizacją tej inicjatywy. Dokładam wszelkich starań, by przygotowanie i działania z zakresu tego przedsięwzięcia, wykonywane były zgodnie z metodologią prowadzenia akcji społecznych, bazującą na wiedzy z tego zakresu.

 

Celem pośrednim jest zebranie jak najwięcej ilości podpisów pod listem do Pani Minister i uzyskanie poparcia przez jak największą ilości organizacji i instytucji działających na terenie Polski. Kolejnymi ważnymi celami pośrednimi są:

  • uzyskanie możliwości prowadzenia rozmów z Urzędami Marszałkowskimi (nawiązanie współpracy z instytucją, która jest może być stroną dla Urzędu Marszałkowskiego)
  • nagłośnienie medialne, organizowanej akcji o zasięgu przynajmniej ogólnopolskim,
  • pozyskanie sponsorów
  • pozyskanie jak największej ilości osób do współpracy i działań o charakterze wolontariatu (zbieranie podpisów i rozpowszechnienie na teranie całej Polski, pism do posłów w efekcie czego w jednym czasie ma być wystosowanych do Ministerstwa Zdrowia wiele interpelacji dotyczących refundacji wkłuć dla osób dorosłych)